peremat

by v3v

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

credits

released January 6, 2013

tags

license

about

presiite Saulkrasti, Latvia

contact / help

Contact presiite

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: radīšana iznīcībā
.radīšana iznīcībā
radīšana iznīcībā / attiecības klusumā
savstarpējā uzticība / atdzīvina pilnībā
spēja radīt – aprakta sākumā
simbolu ateja – ideju vakuumā
atražošana esībā / kustība strupceļā
vispārējā atkarība / ikdienas ritumā

.dziesmas teksts radās pārdomājot šivaisma attieksmi pret dzīvi, attiecinot to uz situāciju mūsdienu sabiedrībā. vai mēs varam nodalīt radīšanu no iznīcināšanas, celšanu no graušanas? nojaucot māju, tiek radītas drupas, kurās kāds var sēdēt un spēlēt stabuli, iedzert vīnu un pārspriest (pats ar sevi vai sev kādu tuvu cilvēku) savas domas. galvenais, lai iznīcināšana būtu apzināta, lai tā būtu līdzeklis kaut kā sasniegšanai... kaut kā radīšanai...

.сотворение в тленности
сотворение в тленности / отношения в тишине
взаимное доверие / оживляет полностью
способность творить - изначально сокрыта.
сортир символов - в вакууме идей
воспроизводство в быте / движение в тупике
всеобщая зависимость / в повседневном ритме

.текст песни возник из обдумывания шиваисткого отношения к жизни, если перенести его на современное общество. можем ли мы отделить созидание от распада, построение от разрушения? на месте разрушенного здания возникают развалины, на которых кто-нибудь может сидеть и играть на дудке, пить вино и размышлять наедине с собой или с близким человеком. главное, чтобы разрушение было осмыслено как средство достижения чего-то, сотворения чего-либо…

.creation in decay
reproduction in existence / movement in to dead-end
overall dependence / in daily routine
creation in decay / relations in silence
mutual trust / revive fully
ability to create – burried in the beginning
lavatory of symbols – in vacuum of ideas

.the lyrics of this song emerged from contemplation around shivaist attitude towards life, relating it to situation in modern society. can we separate creation from decay, construction from destruction? destructing a building we create ruins, where someone can sit and play flute, drink wine and reason (with someone close or with herself) her thoughts. the essence is destruction to be creative, that it could be a way to achieve something... to create something...
Track Name: sabiedriskais cietums
..sabiedriskais cietums
restes katra galvā / slēģi zemapziņā
klapes acīm priekšā / sabiedriskais cietums
ieslēgti atražošanā / iejūgti sansarā
cilpas ap kaklu kopš bērnības
viens otram esam slazdi un ēsma
sienas būvētas no ķermeņiem
skatieniem, aizspriedumiem

..dzīvojot sociālu dzīvi, tik bieži nākas saskarties ar robežām (drīzāk gan ar dziļiem haizivīm un krokodīliem pārpildītiem aizsarggrāvjiem), kurās mēs esam ieslēgti jau kopš bērnības. ar robežām saskaras tie, kas nav ar mieru dzīvot iežogotā rotaļu laukumā, kurā bieži vien visas rotaļas ir noreducētas uz atražošanu. atražošanu, kas sākas ar vienkāršu atdarināšanu. atražošanu, kas pieļauj arī nelielu buntošanās periodu. rotaļu laukums, kurā mēs spēlējamies citu priekšā, kas arī izvirzās par galveno rīcības motivāciju. kāpēc mēs vispār nonākam līdz šīm robežām? kāpēc mēs vēlamies pārcelt savas dzīves ārpus tām?

..общественная тюрьма
решетка в каждой голове / ставни в подсознании
шоры перед глазами / общественная тюрьма
закованы в воспроизведении / заключение в сансаре
петли вокруг шеи уже с детства
друг для друга мы капканы и наживка
стены, построенные из тел,
взглядов, предрассудков

..живя в социуме, так часто приходится сталкиваться с границами (даже скорее, с глубоким оградительным рвом, наполненным акулами и крокодилами). он окружает нас уже детства. с границами соприкасаются те, кто не хочет жить на детской игровой площадке, где все игры редуцированы до воспроизведения. воспроизведение, начинающееся с простого подражания и позволяющее некоторый период бунтарства. игровая площадка, на которой мы играем перед другими, что постепенно переходит в главную мотивацию действия. почему мы вообще соприкасаемся с границами? почему хотим переместиться вне их?

..social prison
cross-bars in every head / shutters on subconsciousness
horse-blinds on eyes / social prison
locked in reproduction / yoked in sansara
nooses around every throat from childhood
we are traps and bait for each other
walls built from bodies
stares, prejudices

..living social life, so often we face the borders (rather deep trenches filled with sharks and crocodiles), we are trapped from childhood within those borders. the ones who face the borders, are the ones who regret to live in fenced playground where all the games are reduced to reproduction. reproduction which starts with imitating. reproduction which allows a certain period of rebelling. the playground in which we are playing in front of others, turns out the main reason for acting. why do we even face those borders? why do we want place our lives beyond them?
Track Name: polārā nakts
...polārā nakts
saule, kas neuzlec pusgadu / [sev] nepakārto dienas ritmu
spožās gaismas ritmika / nelauž brīvā gara gaitu
nakts, kas pāriet mūžībā
neļauj varai šeiten rasties
naudai, valstij, vardarbībai
iespēju šeit dzīvot nebūs
tumsa, ceļu dzīvē rāda / nevadoties ne pēc viena
dzīvību, ko tu sevī jūti / izvērs brīvā kustībā
ledus kristālu haosā
rodas formas patvaļīgas

...dziesmas teksta tematiku iespaidoja netīšām izlasītais žila verna romāns par ceļojumu uz ziemeļpolu, par sadzīvi polārās nakts laikā. tas ir kalendārs tumsas (tik pat labi varētu būt arī gaismas) slavinājums, cenšoties aktualizēt kalendāra, pulksteņa uzspiesto ritmu. galu galā ir pa pilnam tā saukto kalendāro nemieru, kur ļaudis nav vēlējušies pakļaut sevi varas uzspiestajam ritmam. vara vienmēr uzspiež ritmu. celies, tīri zobus un marš uz darbu... piedrāzt...

... полярная ночь
солнце, которое не всходит полгода / не подчиняет себе дневной ритм
размеренность яркого света / не ломает ход свободного духа
ночь, которая переходит в вечность
не позволяет возникнуть власти
деньгам, государству, насилию
здесь возможности обосноваться не будет.
тьма указывает путь в жизни / которым не руководит никто
жизнь, которую чувствуешь в себе / расширяй в свободном перемещении
в хаосе ледяных кристаллов
рождаются произвольные формы.

...тематика песни родилась случайно, под впечатлением от романа жюля верна о путешествии на северный полюс, о быте и обстоятельствах полярной ночи. это календарное воспевание тьмы (с таким же успехом это мог быть и свет), попытка актуализировать значение календаря, часов. в истории полным полно календарных бунтов, когда люди отказывались подчиниться ритму времени, к которому их принуждает власть. вставай, чисти зубы и на работу…нахуй

...polar night
sun which does not rise for a half a year / does not subordinate itself day's rhythm
rhythmics of bright light / do not brake the movements of free spirit
night which turns into eternity
does not allow the power to appear
no way for money, state and violence
to live here
darkness which shows the route of life / not guiding after anyone
life, what you feel inside yourself / evolve in free movement
in the chaos of ice crystals
spontaneous forms emerge

...the thematic of these lyrics were influenced from accidentally read gill verne's novel about journey to north pole, about modes of life due to the polar night. it is calendaric glorification of darkness (it could be light, too), trying to activate the idea of enforced rhythm of calendar, time measurements. Anyway, there are plenty of so called calendar riots when people refused to subordinate power's enforced rhythm. power always enforces the rhythm. wake up, brush your teeth, go to work... fuck it...
Track Name: nāves seja spogulī
....nāves seja spogulī
šonakt es nogalināju sevi / miers, kas sajaucas ar sāpēm
vairs nav ceļa atpakaļ / baudu to, kas nogurumu projām nes
jūtu, ka tas noticis ne vienu reizi vien
dzīve, nāve plūst caur mani katru dien’
nāve sniedz man mieru / sāpes pārņem ķermeni
nav vietas uztraukumam / nāves tumšā garša mutē
vai ceļš ir galā? / varbūt tie tik pirmie soļi sperti?
viss reiz mirst, lai atjaunotu spēkus
iznīcībā rodu mieru sev
brīvībai ir salda asins garša
gribu piedāvāt to arī tev

....patiess stāsts par pārdzīvotām emocijām, kad tu pamosties no sapņa, kurā tu esi izdarījis pašnāvību. sajūtas ir tik īstas, ka tās arī ir īstas... un beigās – skujukoku taiga var tikai atjaunoties un turpināt dzīvi, ja ik pa 50 gadiem tajā notiek postošs meža ugungrēks. es esmu molotova kokteilis – aizdedzini mani un met... lai deg!

....лицо смерти в зеркале
этой ночью я убил себя / покой, смешанный с болью
больше нет пути назад / наслаждаюсь тем, что уносит усталость
чувствую, это происходило не один раз
жизнь, смерть текут сквозь меня каждый день
смерть дает мне покой / боль наполняет тело
нет места тревоге / вкус смерти во рту
окончен ли путь? / может это только первые шаги
все когда-то умирает, чтобы восстановить силы вновь
в тлене нахожу себе покой
у свободы сладкий вкус крови
хочу предложить его и тебе

....правдивая история о пережитых эмоциях, когда ты пробуждаешься ото сна, в котором совершил самоубийство. ощущения настолько настоящие, что и являются настоящими…в конце концов, тайга может продолжить жить и полностью восстановиться только после губительного лесного пожара раз в 50 лет. я коктейль молотова - подожги меня и бросай…чтоб горело!

....face of death in the mirror
tonight i killed myself / peace mixed with pain
no way turning back / taste that, what exhaustion takes away
i feel that it has happened before
life, death flows in me every day
death brings me peace / pain takes over the body
no place for anxiety / dark taste of death in mouth
is this the end of a road? / or are those just first steps taken?
sometimes everything dies to restore its strength
in decay i find peace
freedom has sweet taste of death
i want to offer it to you too

....true story about experienced feelings when you wake up from dream where you killed yourself. feelings are so real, that they became real... and at the end – coniferous forests can renovate and sustain themselves only when destructive forest fire emerges once in 50 years. i am the molotov cocktail – light me up and throw... let it burn!
Track Name: копы любят свою работу
.....копы любят свою работу
черной палкой по спине
весело мне, весело мне
я прилип животом к бетону
копы любят свою работу
черной палкой по спине
им непонятно, как больно мне
я прилип животом к бетону
копы любят свою работу

grupas 33oh ļetņij podonok dziesmas kaverversija

в оригинале исполняется группой 33-ох летний подонок

song originaly performed by band ‘tridcati troh letnij padonok’ (33 year old bastard), from salaspils in mid 90’s. it is called ‘cops love their job’ and appears on their demo tape ‘olesew enma’
Track Name: masu ražošana
......masu ražošana
masu ražošana / masu slepkavošana
masu mēdiji / masu patēriņš
un pāri tam visam pelēka masa
uz konveijera saražotu tipveida modeļu gūzma
arvien vairāk cilvēku bez cerībām uz laimi
brīvību un izvēli, dzīvību un nāvi
masu normalitāte / masu produktivitāte
masu kultūra / masu izmisums
un pāri tam visam vienotas vērtības
nosaka dzīves vienmuļo plūsmu
ēnas pārklājas savstarpēji nesaskaroties
nopirktas un pārdotas, aprecētas un izvarotas

......atslēgas vārds ir mērogs, pie tam necilvēcīgs. šeit nav nozīmes personībai un tās vēlmēm, sapņiem un kaislei. izjaukt mērogu un atrast sevi – daļiņu no pelēkās masas, kura, kopš tu esi atradis sevi, nemaz vairs nav tik pelēka...

......массовое производство
массовое производство / массовые смертоубийства
массмедиа / массовое потребление
поверх всего этого - серая масса
толпа серийных моделей, сошедших с конвейера
все больше людей без надежд на счастье,
свободу и выбор, жизнь и смерть.
массовая нормальность / массовая продуктивность
массовая культура / массовая отчаяние
и поверх всего этого одинаковые ценности
определяющие однообразный поток бытия
тени перемещаются, не соприкасаясь
проданные и купленные, связанные браком и изнасилованные

......ключевое слово- масштаб, притом нечеловеческий. здесь не имеют значения личность, ее желания, мечты и страсти. нужно нарушить этот масштаб и отыскать себя частицу серой массы, которая (после того, как ты ее нашел), не такая уж и серая….

......mass production
mass production / mass slaughter
mass media / mass consumption
and the gray mass on the top of it all
standard patterns produced on the conveyor
more and more people without hope of happiness
freedom and choice, life and death
mass normalizing / mass efficiency
mass culture / mass despair
and unified values on the top of it all
setting monotone flow of life
shadows overlap not even touching
bought and sold, married and raped

......the keyword is scale, hereto not human one. there is no meaning for personality, its desires, dreams, and passions. destroy the scale and find yourself – the piece of grey mass, which turns out to be not so grey when you have found yourself...
Track Name: nebūtībā izmestie tēli
.......nebūtībā izmestie tēli
ir tik viegli izmest kādu no skata
daudz grūtāk to paveikt sirdī un prātā
kur paliek nebūtībā izmestie tēli?
vai tie dzīvo tepat man līdzās?
neredzu, nedomāju –
neko nejūtu un nesaprotu
tukšumi rindojas viens pie otra
kā lai skatās uz caurumiem robotu pasauli?
ar ko lai aizpilda kliedzošo aklumu?

.......vientulība... izvaroties no iepriekšējās dzīves satura, atrodoties citā realitātē, citā vērtību sistēmā, citās koordinātās, joprojām paliek aizbēģšanas sajūta... sajūta, ka nekas vairs nav īsts... un nekad tāds arī nav bijis...

.......в небытие выброшенные образы
так легко выбростить кого-то из вида
намного труднее - из сердца и рассудка
куда деваются в небытие выброшенные образы
живут ли все еще рядом с нами?
не вижу, не мыслю
ничего не чувствую и не понимаю
пробелы складываются один за другим
как же увидеть реальность
за решеткой этих пустот?
как заполнить кричащую слепоту?

.......одиночество…даже если избегать воспоминаний о содержании предыдущей жизни, находиться в другой реальности, в другой системе ценностей и координат, все равно остается ощущения бегства…ощущение, что ничего больше не является настоящим…и никогда и не было таким…..

.......personages thrown into nothingness
it is so easy to throw out
someone from sight
much more harder to do that
from heart and mind
where do all those personages stay
thrown into nothingness?
do they live beside us?
i do not see, do not think -
do not feel and do not understand anything
emptinesses are lining
one after another
how can i look to the world
pierced with holes?
with what can i fill screaming blindness?

.......loneliness... avoiding the content of previous life, being in other reality, being in other system of values, in other coordinates – the feeling of fleeing stays. feeling, what nothing is real... never was
Track Name: vismaz trīs vārdi
........vismaz trīs vārdi
vismaz trīs vārdi
kas izsaka mirušas sajūtas
noslīcinātas – nozīmju atvarā
vismaz trīs vārdi
pateikti klusumā
nevienam nedzirdot

........хотя бы три слова
хотя бы три слова
передающие умершие чувства
утопленные в омуте значений
хотя бы три слова
сказанные в тишине
никому не слышные

........at least three words
at least three words
that express dead feelings
drowned in whirlpool of meanings
at least three words
said in silence
no one hears that